Czym jest diagnoza rozwoju psychomotorycznego dziecka?

Czym jest diagnoza rozwoju psychomotorycznego dziecka?

Nieharmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka pomimo normalnego rozwoju umysłowego przyczynia się często do poważnych trudności w nauce, zwłaszcza w czytaniu i pisaniu.  Nieprawidłowości rozwojowe mogą dotyczyć następujących sfer poznawczych i ruchowych:

 • Percepcji wzrokowej tj. wolniejszego tempa rozwoju analizy i syntezy bodźców wzrokowych w korze mózgowej (przy sprawnym narządzie wzroku)

Dzieci z trudnościami w rozwoju funkcji wzrokowych popełniają wiele błędów ortograficznych, również z powodu gorszej pamięci wzrokowej.  Wolniejsze tempo rozwoju percepcji wzrokowej ma niekorzystny wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka tj. na kształcenie orientacji w kierunkach przestrzennych oraz na proces rozwoju myślenia obrazowego. Powoduje też trudności w nauce geometrii, geografii, języków obcych.

 • Percepcji słuchowej, tj. zakłóceń procesu różnicowania dźwięków, w tym dźwięków mowy (głosek w wyrazach), ich analizy i syntezy w części korowej analizatora (przy sprawnym narządzie słuchu).

Dzieci z trudnościami w rozwoju funkcji słuchowych doświadczają trudności w nauce czytania, pisaniu ze słuchu.  Funkcje słuchowe odgrywają szczególną rolę w początkowym etapie nauki czytania  i należy wówczas jak najszybciej pomóc dziecku, które często pomimo ogromnej determinacji przeżywa rozczarowanie brakiem satysfakcjonujących efektów.

Wolniejsze tempo rozwoju percepcji słuchowej łączy się zazwyczaj z gorszą pamięcią słuchową i wówczas dzieci wolniej uczą się wierszy, zasad ortograficznych, gramatycznych, tabliczki mnożenia, języków obcych, wolniej rozwija się rozumowanie werbalne, tj. oparte na materialne słownym, ponieważ dzieci te wolniej zaczynają mówić, ich słownik jest raczej ubogi, utrzymują się agramatyzmy.

 • Rozwoju ruchowego tj. w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej (obniżona melodia kinetyczna uniemożliwia automatyczne pisanie),  zaburzenia napięcia mięśniowego, tzw. tonusu (ruchy dziecka są sztywne, mało swobodnej, co wpływa na stronę graficzną pisma)
 • Procesu lateralizacji, czyli przewagi stronnej czynności ruchowej np. oburęczność w wyniku której widoczne są nieprecyzyjność, osłabienie tempa pisania; obuoczność, która powoduje trudności związane ze zmianą roli wiodącej oka, ponieważ dominacja raz lewego raz prawego oka powoduje przeskakiwanie liter i błędne ich odczytywanie; skrzyżowania lateralizacja w zakresie oka i ręki powoduje zaburzenia w koordynacji wzrokowo-ruchowej i dezorganizuje czynność pisania.

Symptomy opóźnień rozwojowych u dziecka w początkowym okresie nauki:

 • trudności z zapamiętywaniem znaków  graficznych, które występują w jego otoczeniu (oznaczenia autobusu, przejścia dla pieszych, znaki drogowe)
 • trudności w małej motoryce tj. posługiwanie się widelcem, nożyczkami, przyborami piśmienniczymi;
 • utrzymująca się wada wymowy, niepoprawne wymawianie wielu głosek  np.  sz, cz, ż, r;
 • niska sprawność ruchowa, słabe w bieganiu, skakaniu, równowadze, jeździe na rowerku, hulajnodze;
 • częste rysunki z elementami zwierciedlanymi, mylenie kierunków przestrzennych;
 • niepoprawna wymowa słów, zamiany głosek np. zamiast traktor – kratkor, tworzenie nowych słów np.  wybieraczka zamiast łyżka i trudności z wyróżnianiem pierwszych i kolejnych głosek
 • trudności z wychwyceniem różnic w parach wyrazów o podobnym brzmieniu np. buty –budy
 • trudności z tworzeniem poprawnych pod względem gramatycznym zdań i wypowiedzi;
 • niechęć do zabawy klockami, układankami;
 • trudności ze sprawnym odtworzeniem z pamięci szeregu cyfr, nazw miesięcy, pór roku;
 • trudności z odtwarzaniem układów ruchowych;
 • trudności z podziałem wyrazów na sylaby i syntezą sylabową;
 • trudności z samoobsługą tj. zapinaniem guzików, zawiązywaniem sznurowadeł itp.
 • trudności z zapamiętaniem adresu,  krótkich wierszyków i piosenek;
 • trudności z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów

Im więcej symptomów opóźnień rozwojowych charakteryzuje dziecko tym większe ryzyko trudności w uczeniu się. 

Dodatkowym zaleceniem w procesie poprawy rozwoju psychomotorycznego dziecka może być również konsultacja u psychologa dziecięcego

WIZYTY PROSIMY UMAWIAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU:

Przy zapisach prosimy o zaznaczenie do której z poradni chcielibyście się Państwo zapisać. Zapisy są prowadzone codziennie od 8:30 do 21:30. W przypadku braku połączenia prosimy o kontakt w formie wiadomości sms lub wiadomości email. Nasz adres email to: info@psychologursus.com.pl
Poprzedni post
Następny post
Dodaj komentarz