Rodo

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:ul. Latarnika 57a, 02-423 Warszawa lub email: info@psychologursus.com.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Latarnika 57a, 02-423 Warszawa lub email: info@psychologursus.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej.

5. Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: info@psychologursus.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Latarnika 57a, 02-423 Warszawa.

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Link zawierający aktualne informacje o RODO
Druk zgody na przetwarzanie danych osobowych naszych klientów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (do 25 maja 2018r)

Na podstawie art.23 ust.1, art.24 ust.1, art.25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami), Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej, z siedzibą przy ul. Latarnika 57a, 02-423 Warszawa informuje, że jest administratorem danych pracowników poradni, pacjentów i powiązanych z nimi osób, które zostały zgromadzone w celu realizacji zadań Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej na okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Ich podanie jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.